Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2019

December 03 2019

0099 85c0 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagriber griber

December 02 2019

To, co rodzice nazywają wychowaniem, nie przynosi żadnego efektu wychowawczego. Ich słowa wpadają dzieciom jednym uchem, a wypadają drugim. Wychowanie dzieci dokonuje się, jeśli można tak powiedzieć, między wierszami. Jak dzieci uczą się radzić sobie z konfliktami? No właśnie, obserwują, jak dorośli to robią. Nic nie pomogą napomnienia, że należy ze sobą rozmawiać grzecznie, skoro oni sami obrzucają się wyzwiskami. Dzieci nie robią tego, co im mówimy, one robią to, co my robimy.
— Jesper Juul
Reposted fromkonrad konrad vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
7293 cdd8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaschaaf schaaf
4505 a550 500
Reposted fromdead-inside dead-inside viahormeza hormeza
1133 b591 500

dappermouth:

strange omens gather at the end of the street

Reposted fromforgetaboutit forgetaboutit viahormeza hormeza
2205 73f7 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viahormeza hormeza

November 30 2019

4078 421e 500
Reposted fromBabson Babson viaFif Fif
4320 7a15 500
Reposted fromsavatage savatage viapiehus piehus
8632 154c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
1235 9723 500
Reposted frommerkaba merkaba viathinkmore thinkmore

November 27 2019

6665 d082 500
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaikari ikari
1070 f810 500
Reposted fromsaver saver viairmelin irmelin

November 25 2019

2801 fd7b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
2748 369d
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
8936 571d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viastrzepy strzepy
9850 2236 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl